FUNDUSZE EUROPEJSKIE
 

Projekt "Rozbudowa instalacji ATSO na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", II oś priorytetowa " Ochrona środowiska ,w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020


23.09.2016 r w Warszawie została zawarta umowa miedzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a PWiK sp. z o.o. w Giżycku na dofinansowanie realizacji projektu "Rozbudowa instalacji ATSO na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku"
Inwestycja ma na celu rozbudowę instalacji ATSO umożliwiającą zwiększenie przepustowości węzła osadowego oraz odzysk ciepła z istniejących nowoprojektowanych reaktorów ATSO.
Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie skutecznego systemu zbierania , oczyszczania ścieków komunalnych, oraz efektywniejsze zagospodarowanie osadów powstałych z oczyszczania ścieków.
Celem horyzontalnym przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Aglomeracji Giżycko poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, mające na celu dostosowanie systemu do obowiązujących uregulowań krajowych i unijnych oraz poprawę stanu środowiska.

Wartość inwestycji:        10.135.437,22
Wysokość dofinansowania: 5.253.122,9

W celu zgłoszenia nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych
ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, należy:


Pogoda na SUW

Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl