AKTUALNE CENY WODY I ŚCIEKÓW
(wyciąg z zatwierdzonej taryfy)

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od1 do
12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do
24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do
36 miesiąca obowiązywania taryfy

Zaopatrzenie w wodę z miejskich urządzeń wodociągowych:

1

Grupa I
Odbiorcy usługi zaopatrzenia w wodę, których przyłącze wodociągowe przystosowane jest do poboru wody w ilości do 5 m3/h

cena wody (zł/m )

3,20

3,20

3,20

stawka opłaty abonamentowej
(zł/m-c)

10,07

10,07

10,07

2

Grupa 2
Odbiorcy usługi zaopatrzenia w wodę, których przyłącze wodociągowe przystosowane jest do poboru wody w ilości powyżej 5 m/h do 20 m 3/h

cena wody (zl/m 3 )

3,20

3,20

3,20

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

15,91

15,91

15,91

3

Grupa 3
Odbiorcy usługi zaopatrzenia w wodę, których przyłącze wodociągowe przystosowane jest do poboru wody w ilości powyżej 20 m3/h

cena wody (zł/m 3 )

3,20

3,20

3,20

stawka opłaty abonamentowej
(zł/m-c)

59,10

59,10

59,10

4

Grupa 4
Odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych rozliczanych przy pomocy dodatkowych wodomierzy

cena wody (zł/m 3 )

3,20

3,20

3,20

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

5,56

5,56

5,56

5

Grupa 5
Odbiorcy wody zużywanej bezpowrotnie, u których ilość odprowadzanych ścieków rozliczana jest na podstawie dodatkowego wodomierza  6 odczytów w ciągu roku

cena wody (zł/m3 )

3,20

3,20

3,20

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

5,56

5,56

5,56

6

Grupa 6
Odbiorca usługi wodociągowej na cele publiczne - gmina miejska
Giżycko

cena wody (zł/m 3 )

3,20

3,20

3,20

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

 

 

 

Zaopatrzenie w wodę z gminnych urządzeń wodociągowych:

1

Grupa 1
Odbiorcy usługi zaopatrzenia w wodę, których przyłącze wodociągowe przystosowane jest do poboru wody w ilości do 5 m3/h

cena wody (zł/m3 )

23,13

23,13

23,13

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

10,07

10,07

10,07

2

Grupa 2
Odbiorcy usługi zaopatrzenia w wodę, których przyłącze wodociągowe przystosowane jest do poboru wody w ilości powyżej
5 m 3/h do 20 m3/h

cena wody (zł/m 3 )

23,13

23,13

23,13

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

15,91

15,91

15,91

3

Grupa 3
Odbiorcy wody zużywanej bezpowrotnie, u których ilość odprowadzanych ścieków rozliczana jest na podstawie dodatkowego wodomierza - 6 odczytów w ciągu roku

cena wody (zł/m 3 )

23,13

23,13

23,13

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

5,56

5,56

5,56

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)

Taryfowa
grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od I do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do
24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do
36 miesiąca obowiązywania taryfy

Odbiór ścieków za pośrednictwem miejskich urządzeń kanalizacyjnych:

1

Grupa I
Odprowadzający do kanalizacji miejskiej ścieki bytowe

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

4,20

4,20

4,20

stawka opłaty abonamentowej
(zł/m-c)

-

-

-

2

Grupa 2
Podmioty wytwarzające ścieki przemysłowe

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

4,20

4,20

4,20

stawka opłaty abonamentowej
(zł/m-c)

-

-

-

Opłata dodatkowa

1,12

1,12

1,12

3

Grupa 3
Odprowadzający do kanalizacji miejskiej ścieki bytowe, korzystający z własnych ujęć wody, z którymi rozliczenie za odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie wodomierzy lub urządzeń pomiarowych, będących własnością odbiorcy usług

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

4,20

4,20

4,20

stawka opłaty abonamentowej
(zł/m-c)

5,56

5,56

5,56

4

Grupa 4
Podmioty wytwarzające ścieki przemysłowe, korzystające z własnych ujęć wód, z którymi rozliczenie za odprowadzanie ścieków odbywają się na podstawie wodomierzy lub urządzeń pomiarowych, będących własnością odbiorcy usług

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

4,20

4,20

4,20

stawka opłaty abonamentowej
(zl/m-c)

5,56

5,56

5,56

Opłata dodatkowa

1,12

1,12

1,12

Odbiór ścieków za pośrednictwem gminnych urządzeń kanalizacyjnych:

1

Grupa I
Odprowadzający do kanalizacji miejskie ścieki bytowe

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

11,08

11,08

11,08

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

-

-

-

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W dniu 29 listopada Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLVII/144/2017 w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do zużytej wody i odprowadzonych ścieków. W myśl §1 dopłata do 1 m3 zużytej wody w 2018 r. wynosić będzie 0,21 zł + VAT dla wszystkich odbiorców usług świadczonych na bazie majątku PWiK Sp. z o.o..
Dopłaty do usług świadczonych na bazie majątku Gminnego Zakładu Komunalnego będą wynosić w 2018 r.: - odnośnie zużytej wody za 1 m3 - 20,14 zł + VAT, odebranych ścieków za 1 m3 - 6,88 zł + VAT. Jednostkowe ceny stosowane przez PWiK Sp. z o.o. w 2018 r. będą obniżane o wielkość zatwierdzonych dopłat.

 


Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej