POLITYKA PRYWATNOŚCI - DANE OSOBOWE :

Na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("Rozporządzenie 2016/679", "RODO")  informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez PWiK Sp. z o.o.:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  Sp. z o.o. (PWiK Sp. z o.o.) z siedzibą w Giżycku, Obwodowa 6, tel. 874299171.
 2. PWiK Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe@pwikgizycko.pl oraz pocztą: IOD PWiK Sp. z o.o. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko; w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest wymagane przez PWiK Sp. z o.o. w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez PWiK Sp. z o.o. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:
  • w celu realizacji umowy lub usługi, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne przez wyrażoną zgodę
   -  na podstawie art. 6 Ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
  • lub dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PWiK Sp. z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PWiK Sp. z o.o. polegającego na:
   - ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,
   - prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej
   Podstawą prawną  jest art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679.
  • w celu zabezpieczenia obiektów technologicznych oraz ciągów komunikacyjnych i terenu za pomocą monitoringu video
   - na podstawie art. 6 ust.1 lit.e  RODO,
 5. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz :
  - dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  - operatorom pocztowym i kurierom,
  - bankom w zakresie realizacji płatności.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku http://pwikgizycko.pl/dane_osob_clip_image006.jpgdanych podanych fakultatywnie - do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy.
  Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PWiK Sp. z o.o. Po tym http://pwikgizycko.pl/dane_osob_clip_image008.jpgokresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
  W zakresie monitoringu video - okres przechowywania danych wynosi od 16 do 40 dni.
 7. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dla celów dowodowych, PWiK Sp. z o.o. prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną - daneosobowe@pwikgizycko.pl.
 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl