O firmie:

I. Dane Ogólne 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (PWiK Sp. z o.o.) w formie spółki jednoosobowej, której jedynym udziałowcem jest Gmina miejska Giżycko, funkcjonuje od 20 grudnia 1994r.
Spółka prowadzi działalność gospodarczą na bazie własnego majątku.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z KRS Nr 0000021967 jest:

 1. pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody na potrzeby ludności i innych odbiorców, 
 2. odbiór ścieków do miejskiej kanalizacji oraz ich oczyszczanie,
 3. wykonywanie robót remontowych i inwestycyjnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 4. świadczenie usług na rzecz innych podmiotów gospodarczych w zakresie wykonawstwa i eksploatacji ujęć wodnych, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, oczyszczalni ścieków, robót wiertniczych, opracowań dokumentacji na inwestycje i remonty kapitalne z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, 
 5. prowadzenie badań laboratoryjnych ww. zakresie,
 6. prowadzenie badań w zakresie efektywności urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 7. prowadzenie robót wiertniczych studni głębinowych oraz ich renowacji,
 8. świadczenie usług sprzętowo-transportowych, wynajem sprzętu specjalistycznego maszyn i urządzeń.
 9. doradztwo techniczne. Handel hurtowy i detaliczny w obrocie krajowym i zagranicznym. 
 10. naprawa i legalizacja wodociągowych urządzeń pomiarowych. 
 11. prowadzenie produkcji pomocniczej w zakresie wyrobów betonowych i żelbetonowych itp.

 

II. Organy Spółki.

1. Zgromadzenie Wspólników.

Właścicielem 100 % udziałów w Spółce jest  Gmina miejska Giżycko. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta.
Kompetencje i zasady działania określone są postanowieniami zawartymi w dziale 
3, rozdz. 3, dział I, tytuł III Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94 poz.1037 z 15 września 2000r).

2. Rada Nadzorcza.

Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza, ustanowiona na etapie zawarcia umowy Spółki.
W 4 osobowym składzie Rady, 2 przedstawicieli, w tym przewodniczącego, powołuje Zgromadzenie Wspólników, 2 wybiera załoga Spółki.
Kompetencje i zasady działania określone są postanowieniami zawartymi w oddziale 2, rozdz.3, dział I, tytuł III Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94 poz.1037 z 15 września 2000r), w akcie założycielskim z dnia 3.12.1994 r - akt notarialny Repetytorium ''A'' Nr 3788/94 oraz regulaminie zatwierdzonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

3. Zarząd

Zarząd w PWiK Sp. z o.o. jest jednoosobowy, powoływany i odwoływany uchwałą Rady nadzorczej. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Osoba pełniąca funkcję Zarządu posługuje się tytułem ''Dyrektor''. 
Obecnie Dyrektorem Przedsiębiorstwa jest mgr inż. Tomasz Kulik.
Kompetencje i zasady działania Zarządu określone są postanowieniami zawartymi w oddziale 1, rozdz. 3, dział I, tytuł III Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz.1037 z 15 września 2000).Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl